> 

TopAdvisor.gr - Οδηγός terpnon下载

TopAdvisor.gr - Οδηγός terpnon

TopAdvisor.gr - Οδηγός terpnon

无广告 隐私
697次下载 暂无 好评率 0人评论

TopAdvisor.gr - Οδηγός terpnon 截图

应用截图1 应用截图2 应用截图3 应用截图4 应用截图5 应用截图6
  • 应用截图1预览
  • 应用截图2预览
  • 应用截图3预览
  • 应用截图4预览
  • 应用截图5预览
  • 应用截图6预览
(greek app), Ο καλύτερος οδηγός για Εστιατόρια, Διασκέδαση, Αγορές στην Ελλάδα & Κύπρο.
The best greek app/guide for restaurants & nightlife guide for Greece & Cyprus.
Ψηφίστηκε #1 iPhone Εφαρμογή στο Ελληνικό AppCircus στο OpenCoffee. Πολύ σύντομα θα γίνει και η no1 εφαρμογή Android στην Ελλάδα.
Δεν μπορείς να αποφασίσεις που να πας για γεύμα, καφέ ή ποτό, που να αγοράσεις ένα γλυκό ή σε ποιά ενοικιαζόμενα δωμάτια να μείνεις στο νησί που θα πας διακοπές και χρειάζεσαι μια συμβουλή;
Το TopAdvisor.gr είναι ο κινητός σου φίλος για να αναζητήσεις συμβουλές πριν αποφασίσεις που να πας. Ειλικρινείς απόψεις και σχόλια από καταναλωτές όπως εσύ και εγώ, πραγματικοί χρήστες του TopAdvisor. Έλα και γίνε μέλος της κοινότητας και μοιράσου τις εμπειρίες σου είτε αυτές είναι εξαιρετικές, καλές, μέτριες ή φτωχές.
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
ΕΛΛΑΔΑ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Λάρισα, Μάνη, Αλεξανδρούπολη, Χαλκιδική, Κόρινθος, Λουτράκι, Χαλκίδα, Λαμία, Άρτα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Σπάρτη, Τρίπολη, Τρίκαλα, Πιερία, Καβάλα, Καρπενήσι, Κέρκυρα, Τζιά, Άνδρος, Πάρος, Νάξος, Τήνος, Σίφνος, Μήλος, Μύκονος, Σαντορίνη, Φολέγανδρος, Κουφονήσια, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Ά.Νικόλαος, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Υπόλοιπη Ελλάδα.
ΚΥΠΡΟΣ: Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος, Αμμόχωστος.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
- μέρη για Φαγητό, Ποτό, Αγορές και Διαμονή γύρω σου (σε μια οριζόμενη ακτίνα)
- αναζήτηση βάσει πόλης, περιοχής, κατηγορίας, ονόματος ή περιγραφικής λέξης
- απεικόνιση αποτελεσμάτων ταξινομημένα είτε με απόσταση είτε με βαθμολογία (ανάλογα με τον τρόπο αναζήτησης)
- απεικόνιση ενός ή περισσοτέρων αποτελεσμάτων στο χάρτη
- διάβασε κριτικές και σχόλια από τα μέλη μας
- γράψε την δική σου κριτική για ένα κατάστημα
-επικοινώνησε με την κοινότητα γρήγορα και εύκολα
- προσθήκη στα αγαπημένα, στα προς επίσκεψη, στείλε email σε φίλο με τις λεπτομέρειες ενός καταστήματος, κάλεσε π.χ. το εστιατόριο για να κάνεις κράτηση, share στο Facebook & Twitter
- λειτουργία "shake to change" για αλλαγή μεταξύ των κατηγοριών περιεχομένου απλά με ένα κούνημα του τηλεφώνου
- δυνατότητα upload φωτογραφίας μαζί με την κριτική σας
- ελάχιστο απαιτούμενο λειτουργικό: 2.1
Your mobile lifestyle guide. Everywhere. Any time.
Voted #1 iPhone Application at AppCircus Greece. Very soon, it will be no1 Android app in Greece
Are you out and about?
Can’t decide where to Eat, Drink, Shop or Stay and you need some friendly advice? Do you have a specific budget or you are looking for an exceptional restaurant, entertainment, shopping or vacation experience? TopAdvisor.gr is your mobile friend to get advice before selecting where to go. Honest advice by customers like you and me, fellow users of TopAdvisor. Come and be part of the community and share your restaurant experiences, whether exceptional, good, average or poor.
Cities & islands supported
Greece: Athens, Salonica, Patra, Volos, Larisa, Mani, Alexandroupoli, Chalkidiki, Korinthos, Loutraki, Chalkida, Lamia, Arta, Ioannina, Kalamata, Mesologgi, Nauplio, Sparti, Tripoli, Trikala, Pieria, Kavala, Karpenisi, Corfu, Tzia, Andros, Paros, Naxos, Tinos, Sifnos, Milos, Mykonos, Santorini, Folegandros, Koufonisia, Chios, Samos, Rhodes, St.Nicholaos, Rethymno, Chania, Heraklion, Rest of Greece
Cyprus: Nicosia, Larnaca, Limassol, Paphos, Famagusta.
FEATURES
-places to Eat, Drink, Shop & Stay around you (within a user-defined radius)
-find places to Eat, Drink, Shop & Stay by city, area, category, place name
-search results sorted by distance or rating (depending on search type)
-display single or multiple results on Google Maps
-read real customer's comments & reviews
-write your own review about a place and share your experience with the community
-add to favorites, email place details to a friend, call the venue to make a reservation, share to Facebook & Twitter
-"shake to change" functionality to select different content categories just by shaking your iPhone
-upload a picture with your review
(希腊的应用程序),ΟκαλύτεροςοδηγόςγιαΕστιατόρια,Διασκέδαση,ΑγορέςστηνΕλλάδα和Κύπρο。
最好的希腊希腊和塞浦路斯的餐馆和夜生活指南应用程序/指南。
Ψηφίστηκε#1 iPhoneΕφαρμογήστοΕλληνικόAppCircusστοOpenCoffee。 Πολύσύντομαθαγίνεικαιη1号εφαρμογήAndroid的στηνΕλλάδα。
Δενμπορείςνααποφασίσειςπουναπαςγιαγεύμα,καφέήποτό,πουνααγοράσειςέναγλυκόήσεποιάενοικιαζόμεναδωμάτιαναμείνειςστονησίπουθαπαςδιακοπέςκαιχρειάζεσαιμιασυμβουλή;
ΤοTopAdvisor.grείναιοκινητόςσουφίλοςγιανααναζητήσειςσυμβουλέςπριναποφασίσειςπουναπας。 Ειλικρινείςαπόψειςκαισχόλιααπόκαταναλωτέςόπωςεσύκαιεγώ,πραγματικοίχρήστεςτουTopAdvisor。 Έλακαιγίνεμέλοςτηςκοινότηταςκαιμοιράσουτιςεμπειρίεςσουείτεαυτέςείναιεξαιρετικές,καλές,μέτριεςήφτωχές。
ΠΟΛΕΙΣΚΑΙΝΗΣΙΑΠΟΥΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
ΕΛΛΑΔΑ:Αθήνα,Θεσσαλονίκη,Πάτρα,Βόλος,Λάρισα,Μάνη,Αλεξανδρούπολη,Χαλκιδική,Κόρινθος,Λουτράκι,Χαλκίδα,Λαμία,Άρτα,Ιωάννινα,Καλαμάτα,Μεσολόγγι,Ναύπλιο,Σπάρτη,Τρίπολη,Τρίκαλα,Πιερία,Καβάλα,Καρπενήσι,Κέρκυρα, Τζιά,Άνδρος,Πάρος,Νάξος,Τήνος,Σίφνος,Μήλος,Μύκονος,Σαντορίνη,Φολέγανδρος,Κουφονήσια,Χίος,Σάμος,Ρόδος,Ά.Νικόλαος,Ρέθυμνο,Χανιά,Ηράκλειο,ΥπόλοιπηΕλλάδα。
ΚΥΠΡΟΣ:Λευκωσία,Λάρνακα,Λεμεσός,Πάφος,Αμμόχωστος。
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
- μέρηγιαΦαγητό,Ποτό,Αγορέςκαιδιαμονήγύρωσου(σεμιαοριζόμενηακτίνα)
- αναζήτησηβάσειπόλης,περιοχής,κατηγορίας,ονόματοςήπεριγραφικήςλέξης
- απεικόνισηαποτελεσμάτωνταξινομημέναείτεμεαπόστασηείτεμεβαθμολογία(ανάλογαμετοντρόποαναζήτησης)
- απεικόνισηενόςήπερισσοτέρωναποτελεσμάτωνστοχάρτη
- διάβασεκριτικέςκαισχόλιααπόταμέλημας
- γράψετηνδικήσουκριτικήγιαένακατάστημα
επικοινώνησεμετηνκοινότηταγρήγορακαιεύκολα
- προσθήκηστααγαπημένα,σταπροςεπίσκεψη,στείλε电子邮件σεφίλομετιςλεπτομέρειεςενόςκαταστήματος,κάλεσεπ.χ. τοεστιατόριογιανακάνειςκράτηση,分享στοFacebook和Twitter的
- λειτουργία“动摇改变”γιααλλαγήμεταξύτωνκατηγοριώνπεριεχομένουαπλάμεένακούνηματουτηλεφώνου
- δυνατότητα上传φ​​ωτογραφίαςμαζίμετηνκριτικήσας
- ελάχιστοαπαιτούμενολειτουργικό:2.1
你的移动生活方式的引导。到处都是。任何时候。
投票的#1 iPhone应用程序在AppCircus希腊。很快,这将是1号在希腊的Andr​​oid应用程序
你呢?
不能决定在哪里吃,喝,购物或留,你需要一些友好的建议?你有没有一个具体的预算,或者你正在寻找一个特殊的餐厅,娱乐,购物或度假体验? TopAdvisor.gr是您的手机朋友的意见,然后才选择去哪里。你和我一样,同系的TopAdvisor用户的客户的真诚的意见。来吧,是社会的一部分,并分享你的餐厅的经验,无论是特殊的,良好,一般或较差。
支持城市和岛屿
希腊:雅典,萨洛尼卡,帕特雷,沃洛斯,拉里萨,玛尼,Alexandroupoli,哈尔基迪基,科林斯,路特奇,Chalkida,女妖,阿尔塔,约阿尼纳,卡拉马塔,Mesologgi,Nauplio,Sparti,的黎波里,特里卡拉,皮耶利亚,卡瓦拉,的Karpenisi,科孚岛,蒂诺斯,Tzia,安德罗斯岛,帕罗斯岛,纳克索斯岛,锡弗诺,米洛斯,米克诺斯,圣托里尼岛,Folegandros,基克拉泽斯,Koufonisia,希俄斯,萨摩斯,罗得岛,St.Nicholaos,雷斯蒙,哈尼亚,伊拉克利翁,希腊的其他地区
塞浦路斯尼科西亚,拉纳卡,利马索尔,帕福斯,法马古斯塔。
特点
地方吃,喝,专门店及留在你身边(用户定义的半径)
找地方吃,喝,购物及住宿的市,区,类别,地名
距离或评级(根据搜索类型的搜索结果进行排序)
在谷歌地图上显示单个或多个结果
阅读真正的客户的意见及评论
写你自己的检讨有关地方和分享您的经验与社会
添加到收藏夹,电子邮件给朋友的地点的详细信息,请致电地点进行预订,分享到Facebook和Twitter
- “摇变”功能,通过晃动您的iPhone,选择不同的内容类别
上传图片,您的评论

更新内容

minor bug fixes

相关信息

大小
1.27MB
分类
生活休闲 美食
更新
版本
 1.3.15
要求
Android 2.2.x 以上

热门「生活休闲」应用推荐全部

评论

暂无评论
游客身份评论 发表

打开豌豆荚,立即安装

TopAdvisor.gr - Οδηγός terpnon

豌豆荚安卓版二维码

扫一扫安装
豌豆荚发现更多